Sol·licitud d'admissió - Solicitud de admisión Curs Escolar 2019-2020
Curso Escolar 2019-2020DADES DE L'ALUMNE O ALUMNA / DATOS DEL ALUMNO O ALUMNA
Cognoms / Apellidos * Nom / Nombre *   *
  *
Data Naixement / Fecha Nacimiento * Lloc Naiximent / Lugar Nacimiento Nacionalitat / Nacionalidad *
Domicili / Domicilio * Població / Población * SIP / SIP *
DADES FAMILIARS (mare, pare, tutor o tutora) / DATOS FAMILIARES (madre, padre, tutor o tutora)
Cognoms / Apellidos * Nom / Nombre * NIF (NIE) *
Telèfon / Teléfono * Adreça electrònica / Dirección electrónica *
   
DECLARE / DECLARO
Que en la unitat familiar concorren les circunstàncies següents que són motius de baremació. / Que en la unidad familiar concurren las siguientes circunstancias que son motivo de baremación.
MOLT IMPORTANT. La falsedat de les dades aportats donarà lloc a l'anul·lació de la sol·licitud / MUY IMPORTANTE. La falsedad de los datos aportados dará lugar a la anulación de la solicitud.


PRIORITATS / PRIORIDADES
         
DOCUMENTACIÓ ADJUNTA / DOCUMENTACIÓN ADJUNTADeclare que són certes les dades que faig constar en aquest document i en la documentació adjunta. / Declaro que son ciertos los datos que hago constar en este documento y en la documentación adjunta.
He llegit i accepte els termes i condicions d'ús de la política de privacitat de dades. / He leído y acepto los términos y condiciones de uso de la política de privacidad de datos.

Retype the CAPTCHA code from the image
Change the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code
 

Per a validar el formulari, introduïx el codi que es mostra.
Para validar el formulario, introduce el código que se muestra.


       

De conformitat amb la legislació, europea i estatal, en Protecció de Dades de Caràcter Personal, vos informem que Concesiones Educativas, SL/Ninos Gestió Educativa, COOP. V./ Ninos Gestió Educativa, COOP. V. UTE Llei 18/1982 i l'Ajuntament corresponent al centre on preinscriviu el vostre fill o filla, tractarà les vostres dades per a facilitar la gestió acadèmica i administrativa i les activitats desenvolupades pel centre educatiu. La base jurídica que legitima el tractament de les dades personals és per l’execució de la relació contractual de prestació de serveis educatius. A més que, amb l’aportació d’informació sobre salut del menor, les entitats responsables s’entén que tenen el consentiment explícit dels representants legals del menor per al tractament. Les dades personals del seu fill o filla i dels pares, mares, tutors o representant legals es conservaran pel termini de temps que hi pugen ser requerides per les autoritats publiques competents. Les dades personals serà transmeses entre les diferents entitats anomenades, així com, en el seu cas, a la Consellería o Ministeri d’Educació. Podrà exercir el dret d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició, en dirigiu-vos a l'adreça que figura al lateral, acompanyant un fotocòpia del DNI o document d’identificació equivalent del representat legal que formalitza la sol·licitud de matriculació. / De conformidad con la legislación, europea y estatal, en Protección de Datos de Carácter Personal, os informamos que Concesiones Educativas, SL/Ninos Gestión Educativa, COOP. V./ Ninos Gestión Educativa, COOP. V. UTE Ley 18/1982 y el Ayuntamiento correspondiente en el centro donde preinscribís a vuestro hijo o hija, tratará vuestros datos para facilitar la gestión académica y administrativa y las actividades desarrolladas por el centro educativo. La base jurídica que legitima el tratamiento de las datos personales es por la ejecución de la relación contractual de prestación de servicios educativos. Además de que, con la aportación de la información sobre salud del menor, las entidades responsables entienden que tienen el consentimiento explícito de los representantes legales del menor para el tratamiento. Los datos personales de su hijo o hija y de los padres, madres, tutores o representantes legales se conservarán por el plazo de tiempo que puedan ser requeridas por las autoridades públicas competentes. Los datos personales serán transmitidos entre las diferentes entidades renombradas, así como, en su caso, a la Consellería o Ministerio de Educación. Podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición, dirigiéndoos a la dirección que figura al lateral, acompañando un fotocopia del DNI o documento identificativo equivalente del representado legal que formaliza la solicitud de matriculación.
NINOS GESTIÓ EDUCATIVA, COOP. V. C/ Rei En Jaume I, 2 - 46470 - Catarroja (València)
infoninos@escolesinfantilsninos.com